هوشمند سازی ساختمان: راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ در بیرجند

هوشمند سازی ساختمان

سیستم هوشمند سازی ساختمان و کنترل و مانیتورینگ تجهیزات تولید و توزیع حرارت و برودت ساختمان مرکزی گاز منطقه ای در شهر بیرجند را راه اندازی کردیم. در واقع برای افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی راه اندازی این سیستم در شهر بیرجند اهمیت زیادی داشت. در این مقاله می خواهیم یک نمونه از […]